پیش امکان سنجی

خانه پیش امکان سنجی

محدود بودن منابع، ایجاب می کند تا از امکانات موجود به صورت بهینه استفاده شده و سرمایه ها به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شوند. عدم استفاده صحیح از سرمایه، نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصتهای از دست رفته می نماید، بلکه ممکن است او را با زیانهای غیرقابل جبران مواجه سازد. یکی از موثرترین راهها، برای استفاده بهینه از امکانات موجود و همچنین جلوگیری از زیان های احتمالی، در اختیار داشتن اطلاعات کافی جهت تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از سرمایه گذاری و تعیین عوامل موثر در سودآوری پروژه می باشد. در این ارتباط، مطالعات پیش امکان سنجی به منظور بررسی امکان پذیری اجرای پروژه های سرمایه گذاری از جنبه های مختلف بویژه مطالعات بازار، مطالعات فنی و تحلیل هزینه- فایده مالی می باشد. نتایج این مطالعات بهترین گزینه و سناریوی سرمایه گذاری با لحاظ ریسک های مختلف پروژه را مشخص می کند.

دریافت PDF راهنمای پیش امکان سنجی